ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ

1/2” x 10 cm

3/4” x 10 cm

1” x 10 cm