ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 1 1/4”

1 1/4” 2 οπών

1 1/4” 3 οπών

1 1/4” 4 οπών

1 1/4” 5 οπών

1 1/4” 6 οπών

1 1/4” 7 οπών

1 1/4” 8 οπών

1 1/4” 9 οπών

1 1/4” 10 οπών