ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΧΡΩΜΕ ΜΕ P.T.F.E. ΤΕΦΛΟΝ

3/8”x 1/2” ΑΡΣ.
3/8”x 1/2” ΘΗΛ.